Rhieni blwyddyn 9, 11 a 13 / Parents of year 9, 11 and 13

Annwyl rieni/gwarcheidwaid,

Mae eich plentyn nawr yn y cyfnod ble mae’n cymryd mwy o reolaeth a chyfrifoldeb dros gynllunio ei ddyfodol.

Mae Gyrfa Cymru yma i’ch helpu gyda mynediad at wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd a fydd yn eich helpu i gefnogi eich plentyn i ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael, fel y gall wneud dewisiadau gwybodus ynglŷn â’r llwybr gyrfa sy’n addas iddo ef/iddi hi. Mae hyn yn cynnwys ei gefnogi i:-

  • Ddewis y pynciau mae’n eu hastudio;
  • Deall mwy am barhâu mewn addysg;
  • Cynhyrchu syniadau ynglŷn â swyddi;
  • Deall mwy am gyfleoedd prentisiaeth;
  • Dysgu mwy am y byd gwaith.

Dyma gopi o’r llyfryn sydd yn egluro mwy am ein gwasanaethau a sut yr ydym yn gweithredu.  Byddem yn eich annog i ddarllen hwn a thrafod hyn gyda’ch plentyn.
Os hoffech gael copi wedi ei argraffu neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’ch cynghorydd gyrfa, Guto Dafydd

guto.dafydd@gyrfacymru.llyw.cymru
07443293377

Cofion
Gyrfa Cymru


Dear parents/guardians,

Your child is now at the stage where they are taking more control and responsibility for planning their future.

Careers Wales are here to help you with access to information, advice and guidance that will help you to support them to consider all of the options available, so they can make informed choices about the career path that is right for them. This includes supporting them to:- Choose the subjects they study; Understand more about continuing in education; Generate ideas about jobs; Understand more about apprenticeship opportunities; Find out more about the world of work.

Please see the booklet which explains more about our services and how we deliver them. We would encourage you to read this and discuss this with your child.

If you’d prefer to receive a printed copy or want further information, please contact your careers adviser, Guto Dafydd.

guto.dafydd@careerswales.gov.wales
07443293377

Regards
Careers Wales