Neges Frys

Annwyl rieni/gofalwyr, ar hyn o bryd  mae nifer uchel o achosion Covid positif ymhlith y staff a’r myfyrwyr. Gall prinder staff olygu nad yw eich plentyn yn cael ei addysgu gan eu hathro arferol. Rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa sy’n newid yn barhaus a byddwn yn cysylltu â chi os bydd y sefyllfa’n gwaethygu. Os bydd mwy o staff yn mynd yn sâl, efallai y byddwn yn cael ein gorfodi i ofyn i rai dosbarthiadau/grwpiau blwyddyn aros gartref. Sylwch – gall hyn ddigwydd ar fyr rybudd. Diolch yn fawr am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.


Urgent Message

Dear parents/carers, we are currently experiencing a high number of positive Covid cases in both the staff and student population. Staff shortages may mean your child is not taught by their normal teacher. We are continuing to monitor the ever changing situation and will contact you if the situation worsens. If more staff become ill, we may be forced to ask some classes/year groups to stay at home. Please note – this may happen at very short notice. Many thanks for your patience and understanding.