Unwaith eto, ar ran Corff Llywodraethwyr Ysgol Llanfyllin, a gaf i longyfarch pob un o’n myfyrwyr TGAU ar set hynod o ganlyniadau.  Yn wahanol i’n disgyblion 6ed Dosbarth, mae gan y disgyblion TGAU lawer mwy o bynciau i baratoi ar eu cyfer ac, yn ystod Covid, mae paratoi a choladu digon o dystiolaeth i gefnogi Graddau a Bennir gan y Ganolfan wedi bod yn her wirioneddol, y mae pawb wedi codi iddi.  At hynny, mae hyn wedi’i wneud mewn swigod bach a reolir yn dynn neu yn ystod dysgu ar-lein. Mae’r Corff Llywodraethwyr a minnau’n hynod ymwybodol o faint o waith ac ymroddiad oedd ei angen i gefnogi pob un aelod o staff, ac rydym yn ddiolchgar iawn am hynny.

Ar gyfer rhai o’n disgyblion TGAU bydd hyn yn nodi diwedd eu haddysg ffurfiol a dymunwn yn dda iddynt.  I’r mwyafrif, edrychwn ymlaen yn fawr at eu croesawu’n ôl ym mis Medi. Hwy fydd y 6ed cyntaf i symud i’r ganolfan 6ed Dosbarth newydd.  Gobeithio y bydd pob un ohonoch yn cael seibiant pleserus dros yr haf, ac edrychwn ymlaen at eich gweld ym mis Medi.

Graeme Hunter
Cadeirydd y Llywodraethwyr
Ysgol Llanfyllin


Once again, on behalf of the Governing Body of Ysgol Llanfyllin, may I congratulate all of our GCSE students on a remarkable set of results.  Unlike our 6th Form pupils, the GCSE pupils have many more subjects to prepare for and, during Covid, the preparation and collation of sufficient evidence to support the Centre Determined Grades has been a real challenge, which everyone has risen to.  Furthermore, this has been done in small, tightly controlled bubbles or during on-line learning.  The Governing Body and I are extremely aware of the quantity of work and dedication that was required to support all of our pupils by every single member of staff, for which we are most grateful.

For a few of our GCSE pupils this will mark the end of their formal education and we wish them well.  For the majority we very much look forward to welcoming them back in September where they will be the first 6th Formers to move into the new 6th Form centre.  I hope you all have an enjoyable break over the summer, and we look forward to seeing you in September

Graeme Hunter.
Chair of Governors
Ysgol Llanfyllin