Mae’r Traws Gwlad wedi ei ail-drefnu ar gyfer bore dydd Mercher yma yn Llanfyllin (Blynyddoedd 3-6). Os yw eich plentyn yn cymryd rhan, bydd angen dillad ac esgidiau addas. Os oes gan y plant esgidiau pêl-droed/rygbi/ hen dreinyrs, efallai byddai’n syniad da oherwydd bod y caeau’n wlyb. Cofiwch hefyd digon o ddwr a byrbrydau.

Dydi’r digwyddiad yma ddim yn gyhoeddus ar gyfer gwylwyr.

Yn anffodus mae’r rygbi/ tag rygbi bl 5 a 6 (Urdd) yr un diwrnod. Rydym wedi cysylltu efo Gemma Owen (Swyddog Datblygu Chwaraeon), mae hi’n cynnig croeso i unrhyw blentyn sydd eisiau cymryd rhan yn y traws gwlad cystadlu mewn clwstwr arall. Gan bod y gystadleuaeth yma yn ychwanegol, tu allan ein clwstwr, mae croeso i rieni fynd a’u plant os ydynt yn dymuno a gallwn awdurdodi’r absenoldeb. Os yw eich plentyn am gystadlu mewn clwstwr arall, gadewch i Mrs Sioned Vaughan wybod os gwelwch yn dda. Gweler yr opsiynau isod; (cofiwch, disgyblion tag rygbi/ rygbi yn unig mae’r opsiwn yma).

  • Dydd Mawrth – 21/03/23 – Trallwng – 10:30 y.b.
  • Dydd Mawrth 21/ 03/23 – Llanfair Caereinion – 12:00. 

The Cross Country has been rescheduled for this Wednesday morning in Llanfyllin (Years 3-6). If your child is taking part, please ensure you child has suitable clothing and footwear. If your child has football boots/rugby boots/ old trainers, it may be a good idea as the fields are wet. Also please remember plenty of water and snacks.

This event is not a public event for spectators.

Unfortunately the year 5 & 6 rugby/ rugby tag (Urdd) are the same day. We have contacted Gemma Owen (Sports Development Officer), she has offered for any child who wants to take part in the cross country to compete in another cluster event. As this competition is additional, outside our cluster, parents are welcome to take their children if they wish and we can authorise the absence. If your child wants to compete in another cluster, please let Mrs Sioned Vaughan know. See options below; (remember, only rugby/ tag rugby pupils have this option).

  • Tuesday – 21/03/23 – Welshpool – 10:30 a.m.
  • Tuesday 21/ 03/23 – Llanfair Caereinion – 12:00.