Rydym wedi derbyn y neges ganlynol gan Adran Drafnidiaeth Cyngor Sir Powys. Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn sicrhau bod eich plentyn/plant yn ymwybodol o beth i’w wneud os nad oes ganddynt drwydded bws.

“A gaf i ofyn i bawb sicrhau bod pob plentyn sydd yn cyrraedd i’r ysgol ar drafnidiaeth ysgol yn y bore heb drwydded bws yn mynd i swyddfa’r ysgol i ofyn am god QR gennym”.


We have received the following message from Powys County Council’s Transport Department. We would be very grateful if you could ensure that your child/children are aware of what to do if they do not have a bus pass.

“Can I ask everyone to make sure that every child who is arriving at school via transport in the morning without bus passes are reporting to the school office to request a manual QR code from us”.