Gyda’n gilydd gallwn fynd i’r afael ag unigrwydd

Mae’r wythnos hon yn wythnos ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

Ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni, rydym yn codi ymwybyddiaeth o effaith unigrwydd ar ein hiechyd meddwl a’r camau ymarferol y gallwn eu cymryd i fynd i’r afael ag ef.

Mae un o bob pedwar oedolyn yn teimlo’n unig rhywfaint neu’r cyfan o’r amser. Nid oes un achos unigol ac nid oes un ateb. Wedi’r cyfan, rydyn ni i gyd yn wahanol! Ond, po hiraf y byddwn yn teimlo’n unig, y mwyaf yr ydym mewn perygl o gael problemau iechyd meddwl. Mae rhai pobl hefyd mewn mwy o berygl o deimlo’n unig nag eraill.


Together we can tackle loneliness.

This week is Mental Health Awareness Week.

For Mental Health Awareness Week this year, we’re raising awareness of the impact of loneliness on our mental health and the practical steps we can take to address it.

One in four adults feel lonely some or all of the time. There’s no single cause and there’s no one solution. After all, we’re all different! But, the longer we feel lonely, the more we are at risk of mental health problems. Some people are also at higher risk of feeling lonely than others.