Trip Bl. 5 a 6 yfory – Year 5 & 6 trip tomorrow

Cofiwch ddod i’r ysgol yn gynt yfory.

Fel y nodir yn y llythyr;

 • bws yn gadael am 8:30 y.b.
 • dim gwisg ysgol – dillad eu hunain
 • dillad cynnes a chôt law
 • esgidiau addas (esgidiau glaw neu ‘trainers’ bob dydd)
 • Pecyn bwyd

Remember to come to school earlier tomorrow.

As noted in the letter;

 • bus leaving 8:30 a.m.
 • no school uniform- own clothes
 • warm clothing and a rain coat
 • suitable footwear (wellingtons/ old trainers).
 • packed lunch

Ffair lyfrau – Book Fair

Mae’r ffair lyfrau yn cychwyn heno.

Estynnir gwahoddiad i chi i’r ysgol i ymweld â’r ffair lyfrau. Mae’r llyfrau Cymraeg yn cael eu harddangos gan Awen Meirion, Bala a sicrhawn y bydd yma amrywiaeth eang o lyfrau, casetiau ac adnoddau pwrpasol ar gyfer plant o bob oed. Bydd pob pryniant llyfr yn derbyn TOCYN RAFFL AM DDIM i ennill gwerth £25 o lyfrau o silffoedd llyfrau Scholastic.

Lleoliad          –     Yr Ysgol Gynradd Llanfyllin

Amser    –     3.10 y.p. – 4.15 y.p.

Pryd     –     Dydd Gwener, Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher

                    (Tachwedd 10fed, 13eg, 14eg, 15fed)

The school Book Fair is starting tonight.

You are invited to visit school to view our super book materials in the book fair. Our school will receive a number of FREE BOOKS for our library based on our sales for the week. Every purchase of a book will receive a FREE RAFFLE TICKET to win £25 of free books from the Scholastic book shelves.

Where      –        Llanfyllin Primary School

 Time           –        3.10 p.m. to 4.15 p.m.

When       –        Friday, Monday, Tuesday, Wednesday

                            (November 10th, 13th, 14th & 15th.)

 

Diwrnod Shw’mae, Su’mae Day

Pawb yn gyffrous am ddydd Gwener. Cofiwch wisgo coch, gwyn neu gwyrdd, neu gwisgo fel cymeriad/ rhywun enwog o Gymru.

Os ydych chi yn dysgu Cymraeg neu eisiau helpu y plant i ymarfer eu Cymraeg, mae croeso i chi ddod am baned ac i sgwrsio yn y neuadd efo grwpiau o blant am 2 o’r gloch, Dydd Gwener.

Everyone is excited for Friday. Remember to wear red, white or green, or the pupils can dress up as a Welsh Character or a famous Welsh person.  

If you are learning Welsh or if you would like to help pupils practise their Welsh, you’re welcome to come to school for a cup of tea and to chat with a group of children at 2 p.m. on Friday.

 

Trip heddiw – Today’s trip

Cofiwch ddod i’r ysgol yn gynt heddiw.

Fel y nodir yn y llythyr;

 • bws yn gadael am 8:30 y.b.
 • dim gwisg ysgol – dillad eu hunain
 • dillad cynnes a chôt law
 • esgidiau addas (esgidiau glaw neu ‘trainers’ bob dydd)
 • Pecyn bwyd

Remember to come to school earlier today.

As noted in the letter;

 • bus leaving 8:30 a.m.
 • no school uniform- own clothes
 • warm clothing and a rain coat
 • suitable footwear (wellingtons/ old trainers).
 • packed lunch

Clybiau ar ôl ysgol – After school clubs

O ganlyniad i gymaint o bethau yn torri ar draws yr amserlen y tymor yma (ffair llyfrau, ffair Nadolig, tripiau, gwasanaeth carolau), ni fydd clybiau ar ôl ysgol ymlaen.  (Heb gynnwys Bobol Bach).

Er hyn, mi fydd soccerholics yn parhau ar nos Lun.

Due to many things having an effect on this term’s timetable (book and Christmas Fayre,  trips and carol service), there will be no after school clubs (excluding Bobol Bach).

However, soccerholics will continue on Monday evenings as normal.

Ffrindiau’r Ysgol – Friends of the School

COFIWCH HENO!!!

Mae cyfarfod Ffrindiau’r ysgol heno. Edrychwn ymlaen i’ch gweld. Cawn drafod syniadau gyda chacen a gwydr o Brosecco.

Hoffwn weld rhieni newydd. Dewch eich hunain neu efo criw o ffrindiau.

REMEMBER TONIGHT!!!

Friends of the School meeting is tonight. We look forward to seeing you. We can discuss ideas with some cake and a glass of Prosecco. 

We would love to see some new parents. Come alone o’r gather a group of friends.

Bwydlen – Menu

Mae’r fwydlen hanner tymor yma yr un fath a hanner tymor diwethaf. 

Mae’r fwydlen isod yn cynnwys y dyddiadau hyd at Basg. . Rydym ar wythnos 3 yr wythnos hon.

Dydd Iau – Cinio rhost;

Wythnos 1 – Cinio Rhost Cig Eidion
Wythnos 2 – Cinio Rhost Twrci
Wythnos 3 – Cinio Rhost Porc
The menu for this half term is the same as last half term.

The menu below includes the dates until Easter. We are currently on week 3.

Thursday – Roast Dinner

Week 1 – Roast Beef

Week 2 – Roast Turkey

Week 3 – Roast Pork

Powys Catering A4 Primary Autumn Winter

 

 

Diwrnod Shw’mae Su’mae Day

Dydd Gwener yma, 10fed o Dachwedd, mae Diwrnod Shw’mae, Su’mae yr ysgol.

Dyma sut byddwn yn dathlu yn ystod y dydd;

 • Pawb i wisgo coch, gwyn a gwyrdd/ neu gwsigo fel cymeriad/ enwogion Cymru.
 • Twmpath – Gweithdy gan Ddawnswyr Tanat
 • Yr Awr Fawr- sgwrsio yn Gymraeg efo pobl yn gymuned.
 • Cwis Cymraeg
 • Gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg yn ystod amser cinio.
 • Creu gwaith celf gan ddefnyddio’r gair Shwmae fel sbardun
 • Coginio cacennau cri

Gweler y wybodaeth isod am fwy o wybodaeth am bwrpas Diwrnod Shw’mae, Su’mae.

This Friday, 10th November, we will be celebrating ‘Diwrnod Shw’mae, Su’mai’.

This is how we will be celebrating.

 • Everyone to wear red, white and green or dress up as a Welsh Character/ famous person.
 • Twmpath (Y Welsh traditional dance workshop by Dawnswyr Tanat)
 • Yr Awr Fawr – (The Big Hour) – chat in Welsh with the members of the community.
 • Welsh Quiz
 • Listen to Welsh music during lunch time.
 • Create art work using the word ‘Shwmae’
 • Cook Welsh Cakes

For more information about the day, please see the information below.

Beth yw Diwrnod Shwmae Sumae?

Diwrnod i hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi! Nôd y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, dysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg.

Pwy sy’n dathlu Diwrnod Shwmae Sumae?

CHI!  Cyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith, gyda ffrindiau.Yn y gorffennol dathlodd ysgolion, bwytai a gorsafoedd radio y diwrnod dros Gymru gyda digwyddiadau yn digwydd yn Lloegr, Ewrop a’ r Ariannin yn y gorffennol.

What is Shwmae Sumae Day?

A day to promote the idea of starting every conversation with shwmae, su’mae or shwdi! The event aims to show that the Welsh language belongs to us all – fluent speakers, learners or those shy about their Welsh.

Who celebrates Shwmae Sumae day?

YOU! It’s an opportunity to have fun and share the language – in the shop, leisure centre, at work, with friends. In the past it has been celebrated by schools, restaurants, shops, businesses and radio stations.