Sioe Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Show

 

Ar gyfer disgyblion Meithrin- Bl 2 Ffrwd Gymraeg/  Welsh Stream Nursery- Year 2 Pupils 

Taith Haf Cwmni Theatr Arad Goch – Sioe “Oes Rhaid i Mi Ddeffro”

Ysgol Gymunedol Dyffryn Banw

Dydd Mawrth, Mehefin 20fed – 10.00 y.b.

‘Rydym wedi trefnu i’r dosbarthiadau Cymraeg Bl. Meithrin, Derbyn, 1 a 2 i fynd i weld y sioe uchod. Rhaid gofyn am gyfraniad o £8.50 y plentyn tuag at bris mynediad a’r bws.  Os ydych yn dymuno i’ch plentyn fynychu’r perfformiad byddwn yn ddiolchgar petaech yn llenwi’r atodiad isod ac yn ei ddychwelyd yn ôl i’r ysgol, ynghŷd a’r arian, mor fuan ag sy’n bosibl, os gwelwch yn dda.  Byddwn yn trafaelio mewn bws ac mi fyddwn yn ôl erbyn amser cinio.

 

Arad Goch Theatre Company Summer Tour – “Do I have to Wake Up” Show

Ysgol Gymunedol Dyffryn Banw

Tuesday 20th June – 10.00 a.m.

We have made arrangements for all the Welsh Medium pupils in the Nursery, Reception, Years 1 and 2 to see the above show.  A voluntary contribution of £8.50 per child will be required towards the entrance fee and bus.  If you wish your child/ren to attend please return the slip, together with the contribution, as soon as possible. We will be travelling by bus and we will be back in time for school dinner.

Theatr Arad Goch 2017 – Babanod Cymraeg

Mabolgampau Babanod/ Infants Sports Day

Oherwydd amgylchiadau, bydd diwrnod Mabolgmpau y babanod ar brynhawn dydd Gwener 23ain o Fehefin NID ar ddydd Iau 22ain o Fehefin.

Due to circumstances, the infants sports day will now be held on Friday afternoon, 23rd of June NOT Thursday the 22nd of June.

Llythyr newid dyddiad Mabolgampau Babanod 2017

Cofiwch heno/ Remember tonight

HENO!!!

Gall eich plentyn fynd yn syth i weld ffilm ar ddiwedd diwrnod ysgol.
Mynediad £3 (£5 am ddau blentyn o’r un teulu) – gan gynnwys popcorn a diod
Moana PG, 103 munud
Bydd y ffilm yn dechrau am 3.30yp
Dewch i nol eich plentyn am 5.15yp os gwelwch yn dda.

TONIGHT!!!

Your child can go straight to Film Friday at the end of the school day.
Admission £3 (£5 for two siblings) – to include popcorn and a drink.

Moana – PG, 103 mins,
Film to start 3.30 p.m.
Please collect your child at 5.15 p.m.