Athro Dyniaethau

(Efallai y bydd TLR ychwanegol ar gael ar gyfer ymgeisydd rhagorol)

Llawn amser, parhaol.

Mae’r gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyniaethau/Hanes Cyfnodau Allweddol 3, 4 a 5.

Os oes gennych chi angerdd dros y Dyniaethau a dawn i ysbrydoli meddyliau ifanc, rydyn ni’n chwilio amdanoch chi. Mae’r Corff Llywodraethol ar hyn o bryd yn ceisio cyflogi athro Dyniaethau i ymuno â’n tîm rhagorol o athrawon. Rhaid bod gennych ddealltwriaeth gadarn o safonau’r cwricwlwm a phrofiad o gau’r bwlch cyflawniad, a rhaid ichi ddatblygu gwersi diddorol ac arloesol sy’n galluogi ein disgyblion i dyfu’n academaidd, yn gymdeithasol ac yn emosiynol. Bydd angen i chi ymgorffori technoleg a phrofiadau dysgu ymarferol yn yr ystafell ddosbarth gyda brwdfrydedd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol hefyd yn credu mewn cydweithio â chydweithwyr eraill a hyrwyddo dealltwriaeth a chyfathrebu mewn amgylchedd dysgu amrywiol.

Dyddiad cychwyn – 1 Medi 2022

Cytundeb parhaol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Dydd Gwener 6ed Mai 2022

Cyfweliadau – wythnos yn dechrau 16 Mai 2022

Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ragor o fanylion a ffurflen gais.


Humanities Teacher

(Additional TLR for an outstanding candidate may be available)

Full time, permanent.

The ability to teach through the medium of Welsh is essential for this post.

Humanities/History Key Stages 3, 4 and 5.

If you have a passion for Humanities and a gift for inspiring young minds, we are looking for you. The Governing Body is currently seeking to employ a Humanities teacher to join our outstanding team of teachers. You must have a solid understanding of curriculum standards and have experience in closing the achievement gap, and you must develop engaging and innovative lessons that allow our pupils to grow academically, socially and emotionally. You will need to incorporate technology and hands-on learning experiences into the classroom with enthusiasm. The ideal candidate will also believe in collaboration with other colleagues and the promotion of understanding and communication in a diverse learning environment.

Start date – 1st September 2022

Permanent contract

Closing date for applications – Friday 6th May 2022

Interviews – w/b 16th May 2022

Please contact our Office Manager, Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for further details and an application form.