Athro Gwyddoniaeth (Swydd Cyfnod Mamolaeth)
Cyfnodau Allweddol 3, 4 a 5.

Os oes gennych angerdd am wyddoniaeth a’r ddawn i ysbrydoli meddyliau ifanc, rydym yn chwilio amdanoch chi. Ar hyn o bryd mae’r Corff Llywodraethol yn ceisio cyflogi athro/athrawes wyddoniaeth i ymuno a’n tîm rhagorol o athrawon, yn cyflenwi i un o’n staff presennol sy’n mynd ar gyfnod mamolaeth. Rhaid bod gennych ddealltwriaeth gadarn o safonau’r cwricwlwm a bod a phrofiad o gau’r bwlch cyflawniad, a rhaid i chi hefyd ddatblygu gwersi gafaelgar ac arloesol sydd yn caniatáu i’n disgyblion dyfu’n academaidd yn gymdeithasol ac yn emosiynol. Bydd angen i chi ymgorffori technoleg a phrofiadau dysgu ymarferol yn y dosbarth gyda brwdfrydedd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol hefyd yn credu mewn cydweithrediad a chydweithwyr eraill a hyrwyddo dealltwriaeth a chyfathrebu mewn amrywiol amgylchedd dysgu.

Dyddiad Cychwyn – Cyn gynted â phosibl/Trafodadwy
Contract Cyfnod Penodol (gyda’r posibilrwydd o ddod yn barhaol)
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Dydd Llun 18 Rhagfyr 2023.
(Mae angen Gallu Iaith Gymraeg Lefel 5 ar gyfer y swydd hon.)

Am fwy o fanylion a ffurflen gais cysylltwch â’n Rheolwr swyddfa, Jean Brown
jb@llanfyllin.powys.sch.uk / 01691 648391


Teacher of Science (Maternity Cover Post)
Key Stages 3, 4 & 5.

If you have a passion for science and a gift for inspiring young minds, we are looking for you. The Governing Body is currently seeking to employ a science teacher to join our outstanding team of teachers, covering for one of our current members of staff who is on maternity leave. You must have a solid understanding of curriculum standards and have experience in closing the achievement gap, and you must also develop engaging and innovative lessons that allow our pupils to grow academically, socially and emotionally. You will need to incorporate technology and hands-on learning experiences into the classroom with enthusiasm. The ideal candidate will also believe in collaboration with other colleagues and the promotion of understanding and communication in a diverse learning environment.

Start date – As soon as possible/ Negotiable
Fixed Term Contract (with a possibility of becoming permanent)
Closing date for applications – Monday the 18th of December 2023.
(Level 5 of Welsh competency is required for this post)

Please contact our Office Manager, Jean Brown for further details and an application form.
jb@llanfyllin.powys.sch.uk / 01691 648391