Athro Gwyddoniaeth (gyda’r posibilrwydd o CAD)
Llawn amser (gellir ystyried rhan amser)
Cyfnod Allweddol 3, 4 and 5.


Mae’r gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon
Os oes gennych angerdd am wyddoniaeth a’r ddawn i ysbrydoli meddyliau ifanc, rydym yn chwilio amdanoch chi. Ar hyn o bryd mae’r Corff Llywodraethol yn ceisio cyflogi athro/athrawes wyddoniaeth, gyda’r posibilrwydd o rôl arweinydd, i ymuno a’n tîm rhagorol. Rhaid bod gennych ddealltwriaeth gadarn o safonau’r cwricwlwm a bod a phrofiad o gau’r bwlch cyflawniad, a rhaid i chi hefyd ddatblygu gwersi gafaelgar ac arloesol sydd yn caniatáu i’n disgyblion dyfu’n academaidd yn gymdeithasol ac yn emosiynol. Bydd angen i chi ymgorffori dechnoleg a phrofiadau dysgu ymarferol yn y dosbarth gyda brwdfrydedd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol hefyd yn credu mewn cydweithrediad a chydweithwyr eraill a hyrwyddo dealltwriaeth a chyfathrebu mewn amrywiol amgylchedd dysgu.

Dyddiad cychwyn – Ionawr 2023
Llawn amser
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Dydd Gwener 21 Hydref 2022
Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ragor o fanylion a ffurflen gais.


Teacher of Science (with the possibility of a TLR)
Full time (part time may be considered)
Key Stages 3, 4 and 5.


The ability to teach through the medium of Welsh is essential to this post
If you have a passion for science and a gift for inspiring young minds, we are looking for you. The Governing Body is currently seeking to employ a science teacher, with the possibility of a leadership role, to join our outstanding team. You must have a solid understanding of curriculum standards and have experience in closing the achievement gap, and you must also develop engaging and innovative lessons that allow our pupils to grow academically, socially and emotionally. You will need to incorporate technology and hands-on learning experiences into the classroom with enthusiasm. The ideal candidate will also believe in collaboration with other colleagues and the promotion of understanding and communication in a diverse learning environment.

Start date – January 2023
Permanent Contract
Closing date for applications – Friday 21st October 2022
Please contact our Office Manager, Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for further details and an application form.