Oriau Cynorthwyydd Dysgu – Cytundeb Cyfnod Penodol a Ariennir gan Grant hyd at Fawrth 31ain 2022.

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Llanfyllin yn ceisio penodi cynorthwyydd dysgu i ymuno a’n tîm ADY. Byddant yn gweithio ar draws yr ysgol o dan oruchwyliaeth gyffredinol ein CADY, gan gynorthwyo a chefnogi addysgu a dysgu, gweithio gydag unigolion neu grwpiau a chynorthwyo i ddarparu ar gyfer gofal cyffredinol, diogelwch a lles y disgyblion.

Mae’r ysgol wedi derbyn arian ychwanegol drwy Grant Dysgu Carlam sydd wedi’i sefydlu i gefnogi disgyblion gyda’u dysgu, lle y gallant fod ar ôl oherwydd y pandemig. 

Lefel 2, Gradd 4 Pwynt 5 i Bwynt 6 £19,505 i £19,895 y flwyddyn pro rata (yn seiliedig ar 37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn) £10.11 i £10.21 yr awr.

Oriau amrywiol ar gael, tymor yr ysgol yn unig. (Diwrnodau hyfforddi achlysurol i gael eu talu ar hawliad)

Byddai sgiliau Cymraeg yn ddymunol.

Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ffurflen gais.

Dyddiad cau ceisiadau – 31/01/2022.


Teaching Assistant Hours – Grant Funded, Fixed Term Contracts until 31st March 2022.

The Governing Body of Ysgol Llanfyllin is seeking to employ a Teaching Assistant to join our ALN team. They will be working across the school under the overall supervision of our ALNCo, assisting and supporting teaching and learning, working with individuals or groups and assisting in providing for general care, safety and the welfare of pupils.

The school has received extra money via the Accelerated Learning Grant which has been set up to support pupils in their learning, where they may have fallen behind due to the pandemic.

Level 2, Grade 4 Point 5 to Point 6 £19,505 to £19,895 per annum pro rata (based on 37 hours per week, 52 weeks a year) £10.11 to £10.21 per hour.

Various hours available, term-time only. (Occasional training days paid on claim)

Welsh skills are desirable.

Please contact our Office Manager Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for an application form.

Closing date for applications –  31/01/2022.