Gradd 6 – Cyfradd pro rata o £ 21,966 (yn seiliedig ar Cyfwerth ag amser llawn o 37 awr, 52 wythnos)

Mae’r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Goruchwyliwr Llanw amser llawn 32.5 awr yn ystod y tymor yn unig i oruchwylio myfyrwyr mewn dosbarthiadau pan fo’r athro/awes yn absennol, ac i gyflawni rolau ategol eraill pan nad oes eu hangen yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddiddordeb a phrofiad o fyd addysg, a pharodrwydd i weithio gydag eraill, y gallu i reoli dosbarth yn gadarn, agwedd hyblyg a bod yn barod i gefnogi ethos yr ysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gorfod ymgymryd â gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a cofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg. Hefyd, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy Dydd Gwener 10fed o Orffennaf 2021.

Am fwy o wybodaeth a phecyn ymgeisio cysylltwch â Jean Brown ar 01691 648391 neu jb@llanfyllin.powys.sch.uk


Grade 6 – Pro rata rate of £21,966 (based on FTE of 37 hours, 52 weeks)

The Governors are currently seeking to appoint a full-time (32.5 hours), Term Time Only Cover Supervisor to supervise students in classes during a teacher’s absence, and to fulfil other supporting roles when not needed in the classroom. 

The successful candidate will have an interest and experience in education, a willingness to work with others, the ability to exercise strong classroom management, a flexible approach and be prepared to support the school ethos. 

The successful candidates will have to undertake a DBS check and register with the Education Workforce Council. Furthermore, the ability to speak welsh is desirable.

Applications must reach the school by 5.30pm on Friday 10th July 2021.

For more information and an application pack please contact Jean Brown on 01691 648391 or jb@llanfyllin.powys.sch.uk