Noson Rhieni Blwyddyn 11 – Nos Iau Ionawr 26ain 2023

Mae nosweithiau rhieni’n chwarae rhan allweddol wrth gynnal y bartneriaeth gref rhwng teulu ac ysgol sydd mor hanfodol er mwyn cyflawni a chynnydd. Eleni bydd rhieni’n dychwelyd i gyfarfodydd wyneb yn wyneb gydag athrawon.

Yn ogystal â’r athrawon, bydd ein Cynghorydd Gyrfaoedd Guto Dafydd ar gael hefyd am gyngor ac arweiniad.

Mae’r ysgol wedi cyflwyno system bwcio apwyntiadau ar-lein newydd. Mae hyn yn caniatáu ichi ddewis eich amseroedd apwyntiad eich hun gydag athrawon ac fe gewch e-bost yn cadarnhau eich apwyntiadau.

Gellir gwneud apwyntiadau o heddiw ymlaen a bydd yn cau nos Fercher 25 Ionawr am 9.00p.m.
Ewch i https://llanfyllin.schoolcloud.co.uk/ i drefnu eich apwyntiadau. Mewngofnodwch gyda’r wybodaeth ganlynol:
Student’s First Name:
Student’s Surname:
Date of Birth:

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech sicrhau eich bod yn arwyddo i mewn yn y dderbynfa pan fyddwch yn cyrraedd. Mae staff addysgu yn cael eu dyrannu 5 munud ar gyfer pob apwyntiad; er mwyn helpu’r noson i redeg yn esmwyth ac wrth ystyried rhieni eraill, byddwn yn ddiolchgar pe gellid cyfyngu’ch trafodaeth i’r cyfnod hwn.

Os cewch unrhyw broblemau, anfonwch e-bost at jj@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch Jan Jones ar 01691 649307.
Yn gywir

Jan Jones
Rheolwr Data ac Arholiadau


Year 11 Parents’ Evening – Thursday January 26th 2023

Parents’ evenings play a key role in maintaining the strong partnership between family and school that is so crucial to achievement and progress. This year Parents’ evenings will return to face to face meetings with teachers.

In addition to teachers, our Careers Advisor Guto Dafydd will also be available for advice and guidance.

The school has introduced a new online appointment booking system. This allows you to choose your own ap-pointment times with teachers and you will receive an email confirming your appointments.

Appointments can be made from today and will close on Wednesday 25th January at 9.00p.m.

Please visit https://llanfyllin.schoolcloud.co.uk/ to book your appointments. Login with the following infor-mation:

Student’s First Name:
Student’s Surname:
Date of Birth

I would be grateful if you could ensure that you sign in at reception when you arrive. Teaching staff are allocated 5 minutes for each appointment; in order to help the evening run smoothly and in consideration of other parents, I would be grateful if your discussion could be limited to this length of time.

If you have any problems please email jj@llanfyllin.powys.sch.uk or telephone Jan Jones on 01691 649307.

Yours sincerely

Jan Jones
Data and Exams Manager