Swydd Cefnogaeth Disgyblion/ Dysgwyr- Cytundeb tymor penodol hyd at Fawrth 31ain 2023.
Lefel 1, Gradd 3 Pwynt 3 i Bwynt 4 £19,264 i £19,649 y flwyddyn pro rata £9.99 i £10.19 yr awr.


Mae Corff Llywodraethol Ysgol Llanfyllin yn ceisio llenwi swydd Cefnogaeth i Ddisgyblion/ Ddysgwyr o fewn ein tîm Bugeiliol/ADY. Byddant yn gweithio ar draws pob Cyfnod Allweddol o dan oruchwyliaeth gyffredinol ein Rheolwr Bugeiliol ynghyd a’n Rheolwyr Cynnydd, yn gweithio gydag unigolion neu grwpiau a chynorthwyo i ddarparu ar gyfer gofal cyffredinol, diogelwch a lles y disgyblion.
Y rôl yw datblygu a chynnal y canolbwynt ar gyfer cyngor a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â disgyblion, gweinyddu a chydlynu gwasanaethau i ddisgyblion, gan gynnwys gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i gael cyngor a gwybodaeth.
Oriau – 32.5 yr wythnos, tymor yr ysgol yn unig. (Diwrnodau hyfforddi achlysurol i gael eu talu ar hawliad)
Byddai sgiliau Cymraeg yn ddymunol.
Cysylltwch â’n Rheolwr Swyddfa, Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk am ffurflen gais.
Dyddiad cau ceisiadau – Dydd Llun Hydref 10fed, 2022.


Pupil/Learner Support Post – Fixed Term Contract until 31st March 2023
Level 1, Grade 3 Scale Point 3 to Point 4 £19,264 to £19,649 per annum pro rata £9.99 to £10.19 per hour


The Governing Body of Ysgol Llanfyllin is seeking to fill a Pupil/Learner Support post within our Pastoral/ALN team. They will be working with all Key Stages in the school under the overall supervision of our Pastoral Manager together with our Progress Managers, working with individuals or groups and assisting in providing for the general care, safety and welfare of pupils.
The role is to develop and maintain the focal point for pupil related advice and information, administer and co-ordinate services for pupils, including acting as a first point of contact for advice and information.
Hours – 32.5 per week, term-time only. (Occasional training days paid on claim)
Welsh skills are desirable.

Please contact our Office Manager Mrs Jean Brown jb@llanfyllin.powys.sch.uk for an application form.
Closing date for applications – Monday the 10th of October, 2022.