Wythnos Iechyd Meddwl Plant 7fed – 13eg Chwefror 2022

Thema Wythnos Iechyd meddwl Plant eleni yw ‘Tyfu Gyda’n Gilydd’

Mae bodau dynol yn newid ac yn tyfu – rydym yn gwneud hyn bob amser ac mewn llawer o wahanol ffyrdd. Mae twf corfforol i’w weld yn hawdd fel yr ydym yn tyfu o fod yn fabanod i blant, pobl ifanc yn eu arddegau i fod yn Oedolion. Rydym yn tyfu’n ddeallusol wrth i ni ennill gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth newydd yn yr ysgol a thu hwnt. Mae tyfu gyda’n gilydd yn ymwneud a thyfu’n emosiynol, a ffeindio ffyrdd o helpu ein gilydd i dyfu.

Rydym yn annog plant ac oedolion i ystyried sut y maent wedi tyfu, beth y maent angen i’w helpu i dyfu, a sut y gallant helpu eraill i dyfu.

Children’s Mental Health Week (childrensmentalhealthweek.org.uk)


Children’s Mental Health Week 7th – 13th February 2022

The theme for Children’s Mental Health Week this year is ‘Growing Together’.  

Human beings change and grow – we do it all the time and in many different ways.  Physical growth is easy to see as we grow from babies to children, teenagers to adults.  We grow intellectually as we gain new knowledge, skills and understanding at school and beyond.  Growing Together is about growing emotionally, and finding ways to help each other grow.

We are encouraging children and adults to consider how they have grown, what they need to help them grow, and how they can help others to grow.

Children’s Mental Health Week (childrensmentalhealthweek.org.uk)