Gala Nofio – Swimming Gala

FINAL

TOMORROW – YFORY

Mae rhai o’r disgyblion wedi llwyddo ac yn cynrychioli’r ysgol yng Ngala Nofio yr Urdd yory yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn, Drenewydd.  

Mae angen i’r plant fod yn yr ysgol am 8:30 y.b. ac yn barod i adael am 8:45 y.b.

Bydd y plant angen diod a snac a byddwn yn trafaelio mewn ceir.

Hefyd bydd y plant angen brechdanau ar gyfer cinio.

 

 

Some of the pupils have succeeded and are now going on to represent the school at the Urdd Gala tomorrow at Maldwyn Leisure, Newtown.

Can we ask you to bring the children to school by 8:30 a.m. and ready to leave at 8:45 a.m.

The children will need a drink and snack with them and we will be travelling in cars.

 Children will need sandwiches for dinner.

 

POB LWC! GOOD LUCK!

 

Gwersi Dawns heno -Dance classes tonight

Gweler isod neges gan Alisha;

See below a message from Alisha;

“I was going to change the timetable next week to sort preparations for the show work in January, However, I am not going to be in Llanfyllin on time this week (probably 20 minutes late due to a training course and I’ve not been able to sort cover) so thought I would just start the swapping and changing tonight.
FOR TONIGHT ONLY CLASSES ARE AS FOLLOWS:
5:00-5:30- Baby & Pre-Primary Ballet
5:30-6- All grades tap and Jazz

6-6:30- All the street dancers 

6:30-7 – Primary & Grade 1 ballet
Thank you so much”

Pennaeth – Head

Annwyl Rieni/ Gwarchodwyr,

Ysgrifennaf atoch er mwyn eich hysbysu o’r newidiadau staffio sy’n cael eu cynllunio ar gyfer yr ysgol yn ystod cyfnod mamolaeth Mrs S Vaughan.Cytunodd Corff Llywodraethwyr Ysgol Bro Cynllaith (Llansilin) a Chorff Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanfyllin y bydd Mrs Rhian Jones, Pennaeth Ysgol Bro Cynllaith yn ymgymryd â rôl Pennaeth Dros Dro yn rhan amser yn ystod absenoldeb mamolaeth Mrs Sioned Vaughan, Pennaeth Dros Dro Ysgol Gynradd Llanfyllin. Bydd hyn yn cychwyn ym mis Ionawr 2018 ac yn parhau yn ystod y cyfnod mamolaeth. Bydd Mrs Jones yn parhau fel Pennaeth parhaol ym Mro Cynllaith a bydd yn treulio hanner yr wythnos ym mhob ysgol. Mae’r Corff llywodraethwyr yn falch iawn o groesawu Mrs Rhian Jones i’r ysgol. Mi fydd hi’n cael ei chefnogi gan Mr Martin Roberts, Dirprwy Bennaeth a fydd yn parhau i addysgu Blwyddyn 5 a 6.

Mi fydd mwy o fanylion yn cael eu cadarnhau cyn y gwyliau Nadolig. Os oes ganddoch unrhyw gwestiwn yna cysylltwch gyda’r ysgol.

Diolch am eich cydweithrediad.

27th November 2017

Dear Parents/ Guardians,

I am writing to let you know about changes that are planned regarding staffing arrangements at school during the maternity absence of Mrs Sioned Vaughan.

It has been agreed by the Governing Body of Bro Cynllaith Primary School (Llansilin) and the Governing Body of Ysgol Gynradd Llanfyllin that Mrs Rhian Jones Headteacher of Bro Cynllaith, will take on the role of Acting Headteacher on a part-time basis during the maternity absence of Mrs Sioned Vaughan, Acting Headteacher at Llanfyllin. This will take place in January 2018 and will continue for the duration of the maternity leave. Mrs Jones will remain as the permanent Headteacher at Bro Cynllaith and will spend half of every week in each school. The Governing Body are very pleased to welcome Rhian Jones to the school who will be supported by Mr Martin Roberts, Deputy Headteacher who will continue to teach Year 5 and 6. 

Further details will be confirmed before Christmas. If you have any questions please contact the school.

Thank you for your co-operation.

Yn gywir/ Yours Sincerely,

 

Mark Prust

Cadeirydd y Corff Llywodraethwyr/ Governing Body Chairman

Panto!

Cafodd lythyr caniatad ei ddanfon adref heddiw ar gyfer y panto. Mae’r manylion isod;

A letter consent letter was sent home today about the panto. Details are below;

Pantomeim – Jac a’r Goeden Ffa – Theatr y Grand, Wolverhampton,Dydd Mawrth, 19eg o Ragfyr – 2.30 y.p.

Rydym wedi trefnu i’r holl blant yr ysgol i fynd i weld y Pantomeim uchod. Rhaid gofyn am gyfraniad o £15-00 y plentyn tuag at pris y mynediad a’r bws. Os ydych yn dymuno i’ch plentyn fynychu’r perfformiad byddwn yn ddiolchgar petaech yn llenw’r atodiad atodedig ac yn ei ddychwelyd yn ôl i’r ysgol.  Gellir talu ar ffurf rhan daliadau o £7-50 yr wythnos, ond gofynnir am y taliad llawn a’r atodiad isod erbyn Dydd Gwener, Rhagfyr yr 8fed.   Rydym yn gobeithio y bydd pob plentyn yn medru cymeryd mantais o’r cyfle yma. 

Byddwn yn gadael ar ôl cinio cynnar a bydd angen snac ar gyfer y ffordd adref.

Byddwn yn ôl yn yr ysgol tua 6.30 yh.

Pantomime – Jack and the Beanstalk – The Grand Theatre, Wolverhampton, Tuesday 19th December – 2.30 p.m.

We have made arrangements for the whole school to go and see the above Pantomime. We ask for a contribution of £15-00 per child towards the entrance fee and the cost of the bus.   If you wish your child/ren to attend the performance please return the attached slip.  If you wish, you can pay by instalments of £7-50 a week. We ask for all monies and slip to be in by Friday 8th December.  I very much hope that every pupil will be able to take advantage of this opportunity.

We will be leaving school after an early lunch and the children will require a snack and a drink for the journey home.

We expect to be back in school at about 6.30 p.m.

 

Yn gywir / Yours sincerely,

 

Mrs. Sioned Vaughan

Pennaeth Dros Dro / Acting Headteacher.

 

Marchnad Nadolig Llanfyllin Christmas Market

NOS YFORY – TOMORROW EVENING

DYDD GWENER 24 TACHWEDD 4YH – 7:30YH AR Y SGWAR

FRIDAY 24TH NOVEMBER 4PM-7:30PM ON THE SQUARE

Cerddoriaeth a stondinau • Music and stalls
Goleuo’r Goeden Nadolig • Switching on the tree lights
Grotto Siôn Corn • Father Christmas Grotto

Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur yn creu addurniadau ar gyfer y goeden. Diolch am helpu Jane Carrington.

The pupils have been busy making decorations for the tree. Thank you for helping Jane Carrington.

MENCAP

Braf oedd cyfarch MENCAP yma ddoe.

Daethant i’r ysgol i greu addurniadau efo disgyblion Blwyddyn 6.

It was lovely to greet MENCAP yesterday.

They came to school to create some Christmas decorations with the Year 6 pupils.