Marchnad Nadolig Llanfyllin Christmas Market

NOS YFORY – TOMORROW EVENING

DYDD GWENER 24 TACHWEDD 4YH – 7:30YH AR Y SGWAR

FRIDAY 24TH NOVEMBER 4PM-7:30PM ON THE SQUARE

Cerddoriaeth a stondinau • Music and stalls
Goleuo’r Goeden Nadolig • Switching on the tree lights
Grotto Siôn Corn • Father Christmas Grotto

Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur yn creu addurniadau ar gyfer y goeden. Diolch am helpu Jane Carrington.

The pupils have been busy making decorations for the tree. Thank you for helping Jane Carrington.

MENCAP

Braf oedd cyfarch MENCAP yma ddoe.

Daethant i’r ysgol i greu addurniadau efo disgyblion Blwyddyn 6.

It was lovely to greet MENCAP yesterday.

They came to school to create some Christmas decorations with the Year 6 pupils.

STADCO

Heddiw daeth 15 o weithwyr STADCO  ac unigolion o MENCAP i’r ysgol i dacluso yr ardd.

Bob blwyddyn mae STADCO yn cynnal diwrnod ‘Give & Gain’ i helpu’r gymuned. Roeddent wrthi am 4 awr bore ‘ma yn tacluso ac yn trwsio ein gardd. Waw, mae’r newidiadau yn wych! Diolch i SPAR Llanfyllin am gyfrannu lluniaeth ar eu cyfer ac i W.J. Jones am nwyddau i drwsio y sied.

Mae’r plant yn edrych ymlaen i fynd ati i blannu yn fuan yn y Gwanwyn. Diolch STADCO.

Today, 15 workers from STADCO came with a couple from MENCAP to tidy up our school garden.

Every year STADCO have a ‘Give & Gain’ day to help the community. They kept busy for 4 hours this morning tidying up and fixing the garden. Wow, what a transformation! The sprinkling system is now in full working order too. Thank you to SPAR, Llanfyllin for supplying refreshments and to W.J. Jones for the supplies to fix the shed.

The children are looking forward to start planting early in the Spring. Thank you STADCO.

Gala nofio URDD yfory – URDD Swimming Gala tomorrow

Mae’r plant sy’n nofio yfory wedyn derbyn llythyr wythnos diwethaf, ond dyma nodyn byr i’ch hatgoffa;

 • bws yn gadael yr ysgol am 8.45 y.b.
 • gala wedi gorffen erbyn 12.00 – 12.30 a byddwn yn ôl mewn pryd i gael cinio hwyr.

The children swimming tomorrow have recieved a letter last week, but here is a quick note to remind you;

 • bus leaving school at 8.45 a.m.
 • gala will be finished by 12.00 – 12.30 and we will be back in school to have a late dinner.

Diwrnod plant mewn angen – Children in Need Day

DYDD GWENER YMA – THIS FRIDAY

Mae’r Cyngor Ysgol wedi penderfynu y buasent yn hoffi codi arian tuag at apêl diwrnod ‘Plant Mewn Angen’ ar yr 17eg o Dachwedd. Fel rhan o’r diwrnod mae’r Cyngor Ysgol yn bwriadu creu llun o Pudsey yn defnyddio arian mân (1c/2c). Gofynnir yn garedig i chi gasglu arian mân gyda’i gilydd cyn y diwrnod arbennig yma.

 Hefyd, caiff disgyblion yr ysgol gyfle i wisgo eu gwisg nos neu ‘onesies’ i’r ysgol. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o 50c tuag at yr elusen Plant Mewn Angen.

 Bydd y plant hŷn yn addurno wynebau plant eraill yr ysgol gyda smotiau – dim ond 10c.

 Ar ddiwedd y dydd, bydd stondin cacenau ar gyfer y plant – 20c y gacen.

Gofynwn yn garedig am gacenau gan rhieni os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr iawn.

 

The School Council have decided that they would like to raise money towards ‘Children in Need’ which takes place on the 17 th of November. As part of the day the School Council would like to create a picture of Pudsey using spare change (1p/2p). We politely ask you to collect spare change together before this day.

Pupils will also have the opportunity to wear their pyjamas or onesies to school. We kindly ask for a donation of 50p towards the Children in Need charity.

 The older children will be decorating the younger pupils with spotty faces – only 10p.

 At the end of the school day, there will be a cake stall – 20p per cake. We kindly ask for cake donations from parents.

Thank you very much.

Trip Bl. 5 a 6 yfory – Year 5 & 6 trip tomorrow

Cofiwch ddod i’r ysgol yn gynt yfory.

Fel y nodir yn y llythyr;

 • bws yn gadael am 8:30 y.b.
 • dim gwisg ysgol – dillad eu hunain
 • dillad cynnes a chôt law
 • esgidiau addas (esgidiau glaw neu ‘trainers’ bob dydd)
 • Pecyn bwyd

Remember to come to school earlier tomorrow.

As noted in the letter;

 • bus leaving 8:30 a.m.
 • no school uniform- own clothes
 • warm clothing and a rain coat
 • suitable footwear (wellingtons/ old trainers).
 • packed lunch